Tutkimus: Kemikaalivaraston vastuuhenkilön työ koetaan haastavana

Artikkeli on alun perin julkaistu MAOLin Dimensio-lehdessä 4/2018.

Jenna Salmijärvi, FM, matemaattisten aineiden opettaja

Oletko miettinyt, miten kemikaalijätteitä pitäisi käsitellä tai miten kemikaalit tulisi merkitä? Tutkin kemian opettajien kokemuksia kemikaalivaraston hoidosta. Selvitin, mitkä teemat kemikaalivaraston hoidossa ovat opettajille haastavia. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, jonka tuotoksena kehitettiin sähköinen kemikaalivaraston vastuuhenkilön opas. Opas on suunnattu tukemaan kemikaalivaraston vastuuhenkilön työtä. Oppaaseen on kerätty päivitettyä tietoa muun muassa kemikaalien merkitsemisestä ja jätteenkäsittelystä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi yhteensä 70 kemian opettajaa, opettajaksi opiskelevaa tai jo eläköitynyttä opettajaa. Yläkoulussa tai lukiossa työskenteli yli 90 prosenttia vastanneista.

Saavatko opettajat tarpeeksi koulutusta?

Yli 80 prosenttia opettajista kokee, ettei ole saanut riittävästi koulutusta kemikaalivaraston vastuuhenkilönä toimimiseen. Joka toinen opettaja on kuitenkin saanut jonkinlaista koulutusta liittyen kemikaalivaraston vastuuhenkilön toimenkuvaan. Koulutuksen tarjoaminen on tärkeää, sillä tutkimuksen mukaan 89 prosenttia opettajista kokee, että kemikaalivaraston vastuuhenkilön toimenkuva on vähintäänkin melko haastavaa (kts. kuva 1).

Kuva 1. Kemikaalivaraston vastuuhenkilön toimenkuva koetaan haastavana.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös, millaista tukea opettajat toivovat liittyen kemikaalivaraston vastuuhenkilönä toimimiseen. Eniten toivotaan selkeää opasta ja lisää tietoa (42 prosenttia). Toiseksi eniten kaivataan käytännönläheistä koulutusta (19 prosenttia). Lisäksi toivotaan kokenutta opettajaa tai tukihenkilöä kouluun, vertaistukea ja käytäntöjen jakamista sekä työnantajan tukea ja riittäviä resursseja.

Jätteenkäsittely koetaan haastavimpana

Suurin osa opettajista kokee jätteenkäsittelyn hankalimpana osa-alueena kemikaalivaraston hoidossa (kts. kuva 2). Erityisesti jätteiden kerääminen, säilyttäminen ja hävittäminen huolestuttavat opettajia. Toiseksi eniten huolta aiheuttavat kemikaalien säilyttäminen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi resurssien, kuten rahan, ajan ja tilojen, puute aiheuttavat haasteita kemikaalivaraston ylläpidossa. Myös tiedon puute ja muuttuvat määräykset, kemikaalien merkitseminen, kemikaaliluettelon päivittäminen sekä liuosten valmistaminen vaivaavat opettajien päätä kemikaalivarastossa. Monet opettajat kokevat useamman teeman haastavaksi työskennellessään kemikaalivaraston vastuuhenkilönä. Kuvan kaksi diagrammiin on merkitty prosenttiosuus, kuinka moni opettaja mainitsi kyseisen teeman haastavaksi.

Kuva 2. Opettajien esiintuomat seitsemän haastetta ja kunkin suhteelliset frekvenssit

Ihanteellinen kemikaalivarasto

Tutkimuksessa selvitettiin opettajien mielikuvaa ihanteellisesta kemikaalivarastosta. Tulosten mukaan ideaalitilanteessa kemikaalit ovat asianmukaisessa järjestyksessä ja oikein merkittyinä, kemikaalivarasto on riittävän tilava ja jätteille on asianmukaiset säilytystilat. Opettajien kuvailema, ihanteellinen, kemikaalivarasto on siisti ja turvallinen. Lisäksi varastossa on lukittavat sekä ilmastoidut kemikaalikaapit sekä vetokaappi, ajantasainen kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavilla.

Onko koulusi kemikaalivarasto määräysten mukainen? Kaipaavatko tietosi päivittämistä?  Lisätietoa saat sähköisestä oppaasta, jonka löydät tämän linkin takaa https://peda.net/id/76ac6590a75.